[Vietnamese]: +84 (0)9 0138 5656 / [English]: +84 (0)9 0135 5656

Model: Cánh quạt loại 9 cánh

Specification